Eisen AFM

Om in aanmerking te komen voor een vergunning als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder, dient aan een aantal vereisten te worden voldaan. Hieronder vallen onder andere: 

Betrouwbaarheid
Over de betrouwbaarheid van de aanvragers dient geen twijfel te bestaan. Dit houdt in dat een vergunning niet alleen zal worden geweigerd als onbetrouwbaarheid gebleken is, maar ook als de betrouwbaarheid van één van deze personen niet buiten twijfel staat. 

Deskundigheid
Iedereen die de effecteninstelling volgens de wet, de statuten of reglementen vertegenwoordigt of het dagelijks beleid bepaalt, dient voldoende deskundig te zijn. De deskundigheid van een kandidaat-bestuurder wordt door de AFM uitgebreid getoetst.

Deze toetsing valt kort samengevat onder te verdelen in:
·          algemene effectenkennis
·          managementdeskundigheid
·          specifieke effectenkennis
·          kennis van administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

Bedrijfsvoering en vestiging
Het dagelijks beleid van de effecteninstelling moet door tenminste twee personen worden bepaald, dit is mede in verband met de continuïteit. Het hoofdkantoor van een in Nederland gevestigde effecteninstelling dient zich in Nederland te bevinden. De personen die het dagelijks beleid bepalen dienen hun werkzaamheden vanuit het hoofdkantoor te verrichten. 

Belangenconflict effecteninstelling/cliënt
De effecteninstelling moet zodanig gestructureerd zijn dat het risico wordt vermeden dat de belangen van haar cliënten worden geschaad door belangenconflicten tussen de effecteninstelling en haar cliënten of tussen haar cliënten onderling.

Vermogensscheiding
In verband met de vermogensscheiding moet de aanvrager aangeven welke regelingen zijn getroffen met betrekking tot de effecten en gelden van cliënten. Dit om de rechten van die cliënten te beschermen en om te voorkomen dat effecten en gelden door de effecteninstelling voor eigen rekening worden gebruikt.

Administratieve organisatie en interne controle
De effecteninstelling moet beschikken over een goede administratieve organisatie, adequate interne controle procedures en een deugdelijke registratie van de verrichte diensten. Deze organisatie, procedures, registratie en systemen moeten de AFM in staat stellen, na verlening van de vergunning, na te gaan of de regels inzake de bedrijfsvoering en de financiële waarborgen worden nageleefd. Bij een aanvraag dient u een beschrijving van de administratieve organisatie en de interne controleprocedures van de effecteninstelling te over leggen.
 
Cliëntenovereenkomst
De cliëntenovereenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De te hanteren cliëntenovereenkomst wordt tijdens de vergunningaanvraag door de AFM beoordeeld. 

Koersgevoelige informatie
Bestuurders en meldingsplichtige personen van een effecteninstelling dienen een regeling privé-transacties en een regeling koersgevoelige informatie te tekenen. Daarnaast moet een compliance officer worden aangesteld. Voor de te hanteren regeling privé-beleggingstransacties kan een door de AFM ontwikkeld model worden gebruikt. 

Klachtenadministratie
De effecteninstelling dient te beschikken over een adequate klachtenadministratie die aan gestelde eisen voldoet.

Effectennota en vermogensopgave
Bij de vergunningaanvraag dient een voorbeeld van een effectennota en een vermogensopgave zoals die aan de cliënt worden verzonden aan de AFM te worden overlegd. 

Integere bedrijfsvoering
De effecteninstelling dient een voorbeeld van een effectennota en (voor vermogensbeheerders) de vermogensopgave, zoals die aan de cliënt wordt verzonden, aan de AFM te overleggen.